MSP® Foundation – skuteczne zarządzanie programami

SZKOLENIE AKREDYTOWANE


Opis
CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki MSP®
na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku.


Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat MSP® Foundation. Skuteczne Zarządzanie Programami (MSP®) jest to strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie 
i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków 
i realizowania korzyści o strategicznym znaczeniu dla biznesu. Metodyka została wdrożona i jest pozytywnie oceniana zarówno w takich globalnych firmach komercyjnych jak British American Tobacco, Barclays Bank, Citi Group, DHL, jak również w wielu centralnych i samorządowych instytucjach administracji państwowej np. w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Danii. Produkt MSP® jest zintegrowany z metodyką Zarządzania Ryzykiem– M_o_R® oraz najnowszą wersją ITIL® i metodyką PRINCE2®. MSP® jest najistotniejszym w sensie strategii zarządzania elementem w całym portfolio akredytowanych produktów Cabinet Office służących zarządzaniu projektami i programami.

PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, P3O® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Korzyci
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA


Korzyści dla uczestnika
Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • identyfikowania i definiowania programów,
 • praktyki prowadzenia programów z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego program,
 • operacjonalizacji strategii i skutecznego jej modyfikowania,
 • budowy i realizacji portfela projektów i działań nie projektowych,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla programu,
 • budowy wizji dla programu i jej przekładania na pożądany model docelowy organizacji,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • profilowania, realizowania i mierzenia korzyści,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnieńzarządzania jakością i prowadzeniem nadzoru w programach,
 • planowania i kontroli wraz z budową krytycznie ważnych dla powodzenia programów planów.

Korzyści dla organizacji
Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania programami. Będą to między innymi następujące korzyści biznesowe:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład programowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • lepsze strategiczne ukierunkowanie rozwoju organizacji i rozumienie dlaczego i jak mamy podążać 
w określonym kierunku,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu korzyści z efektywnych zmian biznesowych,
 • tworzenie stabilnych fundamentów dla trwałej poprawy działalności organizacji.

 

Program szkolenia
AGENDA SZKOLENIA


Dzień 1

 • całościowy przegląd metodyki MSP® na tle innych metodyk, wraz z odniesieniem się do wagi i znaczenia zarządzania portfelowego. Skrótowy przegląd wszystkich metodyk brytyjskiego Cabinet Office, składających się na zintegrowany system zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego, będący obecnie najdojrzalszym tego typu systemem na świecie,
 • organizacja i przywództwo w programach – omówienie zaleceń Tematu Ładu programu – Organizacja, Przywództwo i Angażowanie Interesariuszy oraz Pryncypiów – Zachowanie Zgodności ze Strategią Organizacji i Przewodzenie Zmianie,

 

Forma szkolenia: otwarte (Warszawa) lub zamknięte na terenie całej Polski
Czas trwania szkolenia: 3 dni / 24 godziny
W cenie szkolenia:
 • szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe i obiad
 • egzamin
 • certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena netto / 1 osoba: 2300 zł
prezentacja

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Przewiń do góry