M_o_R® Foundation – zarządzanie ryzykiem

SZKOLENIE AKREDYTOWANE


Opis
CEL SZKOLENIA


Szkolenie polega na prezentacji modelowych rozwiązań (opartych o najlepsze praktyki zgromadzone przez instytucje publiczne i prywatne) i jest przeplatane zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia są w jego trakcie konfrontowani z rzeczywistymi problemami, a następnie proszeni o wypracowanie ich zadaniem najlepszych rozwiązań.


W trakcie i po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mają dostęp do przykładowych pytań egzaminacyjnych na poziomie Foundation, dzięki czemu mogą sprawdzić swoje umiejętności przy pomocy obiektywnego testu, sprawdzającego poziom pozyskanej w trakcie szkolenia wiedzy. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Foundation.

 

PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, P3O® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Korzyci
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA


Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów, głównie poprzez przyczynienie się do:

 • zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych niespodzianek,
 • lepszego wykorzystania zasobów,
 • redukcji marnotrawstwa,
 • ograniczenia defraudacji,
 • wysokiej jakości świadczonych usług,
 • redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”,
 • lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami,
 • niższego kosztu kapitału,
 • wzrostu innowacyjności,
 • zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian,
 • lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie,
 • lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju.

 

Program szkolenia
AGENDA SZKOLENIA


Dzień 1

 • Podstawowe pojęcia M_o_R  – Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem. Co to jest ryzyko? Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest ono takie ważne? Idea zarządzania ryzykiem – zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane? Powiązanie M_o_R® z innymi standardami. Definicje podstawowych pojęć.
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem   – (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem) – Zgodność 
z celami. Dopasowanie do kontekstu. Zaangażowanie interesariuszy. Jasne reguły. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Ciągle doskonalenie. Wspierająca kultura. Wymierne efekty
 • Podejście do zarządzania ryzykiem  – (dokumenty definiujące reguły gry) – Polityka zarządzania ryzykiem. Opis procesu zarządzania ryzykiem. Strategia zarządzania ryzykiem. Rejestr ryzyka. Rejestr zagadnień. Plan rozwoju zarządzania ryzykiem. Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem. Plany reakcji na ryzyko. Raporty dotyczące stanu ryzyka.

Dzień 2

 • Proces zarządzania ryzykiem  – Idea procesu. Podstawowe bariery w jego realizacji. Komunikacja. Identyfikacja kontekstu. Identyfikacja ryzyka. Ocena zagrożeń i okazji. Ocena skumulowanego wpływu. Planowanie działań adresujących ryzyko. Wdrożenie działań adresujących ryzyko.
 • Wdrożenie i przeglądy  – Przyjęcie pryncypiów. Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem. Pomiar efektów. Pokonywanie powszechnych barier. Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian.

Dzień 3

 • Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych  – Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów. Perspektywa programów w kontekście pryncypiów. Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów. Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów. Uzyskiwanie wartości dodanej. Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami. Role i odpowiedzialności.
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem   – (zarys) – Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej. Zarządzanie incydentem i w kryzysie. Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją. Zarządzanie ryzykiem kontraktowym.
 • Egzamin M_o_R® Foundation

 

Forma szkolenia: otwarte (Warszawa) lub zamknięte na terenie całej Polski
Czas trwania szkolenia: 3 dni / 24 godziny
W cenie szkolenia:
 • szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe i obiad
 • egzamin
 • certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena netto / 1 osoba: 2300 zł
prezentacja

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Przewiń do góry